Regulamin

Regulamin korzystania z usług ccsdruk.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU CCS DRUK CYFROWY DRUKARNIA INTERNETOWA

Niniejszy Regulamin stanowi warunki, na jakich dostarczane są wszelkie produkty oraz wykonywane usługi dostępne na stronie internetowej www.ccsdruk.pl. Przed dokonaniem zakupu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin jest ogólnodostępny i można go pobrać w dowolnej chwili. Jednocześni zaznaczamy, iż zamówienie usługi bądź produktu oferowanego przez CCS Druk Cyfrowy Sp. z o.o. jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, a zawarte w nim postanowienia staję się dla Klienta wiążące.

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Regulamin określa zasady korzystania z usług drukarni internetowej oferowanych przez CCS Druk Cyfrowy Sp. z o.o. w Poznaniu w serwisie internetowym ccsdruk.pl (zwanym dalej "Serwisem"), zasady dotyczące zarządzania danymi osobowymi osób korzystających z Serwisu (zwanych dalej: „Klientami”), zakres odpowiedzialności, kwestie składania zamówień, zawarcia umowy, dostawy, warunki reklamacji, odstąpienia od umowy oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

(2) Właścicielem i administratorem (zwanym dalej „Operatorem”) Serwisu oraz podmiotem odpowiedzialnym za realizację zamówień, jak również wszelkich innych czynności związanych z obsługą Klienta jest:
CCS Druk Cyfrowy Sp. z o.o.
ul. Nowowiejskiego 6
61-731 Poznań
NIP 7831697177
REGON 302360070
e-mail: bok@ccsdruk.pl
tel. kontaktowy działu zleceń internetowych 61 8551 706 w. 140 w godzinach 8.00 - 16.00
wpisana w dniu 01.03.2013 do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000453205.

(3) Serwis drukarni internetowej CCS DRUK CYFROWY jest dostępny pod adresem http://www.ccsdruk.pl

§ 2 Warunki korzystania z serwisu

(1) Korzystanie z serwisu oznacza akceptację przez Klienta Regulaminu w całości oraz przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

(2) Zamówienia w Serwisie mogą składać wyłącznie Klienci którzy dokonali rejestracji w Serwisie wypełniając formularz rejestracyjny, a nadto otrzymali indywidualne konto Klienta wraz z hasłem dostępu oraz zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu, akceptując go.

(3) Aby utworzyć indywidualne konto Klienta w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie: www.ccsdruk.pl

(4) Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie pozbawia Klienta przysługujących mu ustawowo praw.

(5) Operator może bez podania przyczyny odmówić Klientowi rejestracji w Serwisie. Odmowa taka może mieć miejsce w szczególności w przypadku gdy Klient posiada zaległości płatnicze w stosunku do Operatora lub nie wywiązał się z wcześniejszej umowy łączącej go z Operatorem.

§ 3 Procedura składania i realizacji zamówień

(1) Podstawowym warunkiem realizacji Zamówienia jest rejestracja w Serwisie, akceptacja Regulaminu, prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz:
a) dostarczenie gotowych plików do druku, przygotowanych zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach Serwisu, lub
b) przygotowanie pliku do druku za pomocą mechanizmów i funkcjonalności udostępnionych w Serwisie

(2) Zamówienia w Serwisie mogą być składane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Realizacja zleceń złożonych do godziny 12:00 w dni robocze rozpoczyna się w tym samym dniu roboczym. Realizacja zamówień złożonych po godzinie 12:00 w dni robocze oraz w pozostałe dni, rozpoczyna się w następnym dniu roboczym. Przez dzień roboczy rozumiany jest każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.

(3) Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

(4) Zamówienie stanowi wiążącą ofertę zakupu zamówionej usługi do momentu wystawienia przez Operatora Potwierdzenia Zamówienia lub otrzymania zawiadomienia o cofnięciu Zamówienia, jeśli nastąpi to wcześniej.

(5) Operator doręcza Klientowi Potwierdzenie Zamówienia poprzez wiadomość e-mail.

(6) Umowa dotyczy wyłącznie usług, których wykonanie i wysyłkę Operator potwierdził w Potwierdzeniu Zamówienia. Operator nie jest zobowiązany wykonać jakichkolwiek innych usług mogących stanowić część Zamówienia, dopóki nie wyśle Potwierdzenia Zamówienia dotyczącego tych usług.

(7) Operator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku, gdy Formularz Zamówienia nie został wypełniony prawidłowo, tzn.:

 • dane podane w formularzu zamówienia są niekompletne,
 • dane podane w formularzu zamówienia są nieprawdziwe.

(8) Terminy realizacji zamówień standardowych produktów oferowanych w Serwisie są opisane na stronie Serwisu i podawane w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumiany jest każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. Terminy realizacji zamówień niestandardowych są ustalane indywidualnie z Klientem, a Operator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji w przypadku powstania przeszkód niezależnych od Operatora.

(9) Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu złożenia zamówienia poprzez panel obsługi konta Klienta (patrz §3 ust. 2 regulaminu) oraz dostarczenia plików do druku w sposób opisany w §3 ust. 1 Regulaminu. Termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o okres wynikający ze wspólnej zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód niezależnych od Operatora. W każdym takim przypadku Klient jest informowany o wydłużeniu terminu niezwłocznie po zaistnieniu takiej przeszkody.

(10) Operator nie odpowiada za opóźnienia wynikające z niewłaściwego przygotowania plików do druku przez Klienta. W takim przypadku termin realizacji zamówienia jest liczony od początku od momentu dostarczenia przez Klienta plików do druku w prawidłowej formie.

(11) Wysyłka zamówienia jest realizowana przez:
a) Operatora na terenie Poznania, na zasadach i cenach opisanych w Serwisie
b) osoby trzecie (zwane dalej Dostawcami), w sposób określony przez Klienta podczas składania zamówienia, na zasadach i w cenach opisanych w Serwisie
Terminy dostarczenia przesyłek podane w Serwisie są terminami wyłącznie orientacyjnymi. W stosunku do osób innych niż konsumenci w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z opóźnienia w dostawie.

(12) Zrealizowane zamówienia są dostarczane pod adres podany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia.

(13) W przypadku, kiedy Klient zwleka z odbiorem zamówienia, Operator ma prawo żądać od Klienta zapłaty odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych tym opóźnieniem.

(14) Wszelkie ryzyko dotyczące wykonanej usługi przechodzi na Klienta w momencie doręczenia, chyba że doręczenie jest opóźnione w wyniku naruszenia przez Klienta jego zobowiązań wynikających z Umowy. W takim przypadku ryzyko przechodzi na Klienta w dniu, kiedy doręczenie miałoby miejsce, gdyby do takiego naruszenia nie doszło. Od chwili przejęcia przez Klienta ryzyka Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie.

(15) Na życzenie i koszt Klienta, Operator prześle drogą elektroniczną lub pocztą wydruk próbny, obejmujący wybrany fragment lub część pliku, będącego podstawą realizacji zamówienia.

§ 4 Materiały do druku

(1) Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy plików dostarczonych do druku, w tym również za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Klient oświadcza, że przesłane pliki są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie przez Klienta plików do druku.

(2) Zlecenia są drukowane w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone do Operatora. Operator nie wprowadza poprawek i modyfikacji treści zawartych w plikach przesłanych przez Klienta.

(3) Operator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli:

 • a) pliki nie zostały przygotowane zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie Serwisu
 • b) pliki zawierają treści naruszające prawo

§ 5 Ceny i płatności

(1) Ceny publikowane w cenniku znajdującym się na stronie Serwisu oraz obliczane za pomocą udostępnionego w Serwisie kalkulatora zamawianego produktu, są wskazywane jako ceny netto (nie zawierające ustawowego podatku VAT w wysokości 23%) oraz brutto (zawierające ustawowy podatek VAT w wysokości 23%). Ceny jednostkowe, wskazane na Stronie, nie są cenami ostatecznymi. Operator zobowiązuje się do podania ostatecznej ceny zakupu bezpośrednio przed złożeniem zamówienia. Na cenę ostateczną składa się cena jednostkowa oraz koszt przesyłki.

(2) Płatność za usługi i produkty zamawiane w Serwisie jest dokonywana za pośrednictwem płatności online, przelewem z góry, kartą płatniczą lub gotówką przy odbiorze. W przypadku podmiotów, które uzyskały kredyt kupiecki płatność może być dokonana przelewem z odroczonym terminem płatności. O kredyt kupiecki mogą się ubiegać Klienci współpracujący z Operatorem od co najmniej 3 miesięcy oraz których obroty z Operatorem przekroczyły średnio 5000 zł brutto miesięcznie przez okres dwóch miesięcy, poprzedzających złożenie zamówienia. Odroczenie płatności przysługuje wyłącznie Klientom , którzy dostarczyli wymagane przez Operatora dokumenty, nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec Operatora oraz nie przekroczyli limitu kredytowego. Dla stałych Klientów Serwisu Operator może wprowadzić indywidualny system rabatowy.

(3) Koszt wszelkich dodatkowych zmian zamówienia dokonanych przez Klienta w trakcie jego realizacji ponosi Klient.

(4) Koszty przesyłki zamówienia są ponoszone przez klienta. W określonych przypadkach (promocje, indywidualne ustalenia Operatora Serwisu), Operator może ponieść koszt przesyłki.

(5) Operator zobowiązuje się do poinformowania Klienta w drodze jednoznacznego sformułowania, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty na rzecz Operatora, a Klient zobowiązuje się potwierdzić, odznaczając stosowny przycisk na stronie Serwisu, że ma świadomość obowiązku zapłaty za złożone zamówienie.

(6) Klient oświadcza, że wszystkie dane przekazane w celu zakupienia usługi są zgodne z prawdą, oraz że jest on uprawniony do używania karty kredytowej, konta lub innej formy płatności, z której korzysta, oraz posiada wystarczające środki lub odpowiednie możliwości kredytowe na pokrycie wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy.

(7) W przypadku nieterminowej zapłaty przez Klienta będą naliczane odsetki w wysokości 25% od kwoty należności brutto w skali roku. Za datę płatności uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Operatora.

§ 6 Odstąpienie od umowy

(1) Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego i korzystającego z usług Serwisu, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

(2) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 • a) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu (stworzonych według jego specyfikacji) lub ściśle związanych z jego osobą (służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb),
 • b) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
 • c) dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • d) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

(3) Okres na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w pkt 1 powyżej, wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • a) w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie Zamówienia lub
 • b) w przypadku złożonego przez Klienta jednego Zamówienia obejmującego wiele usług, które dostarczane są osobno, bądź dostarczanie towaru partiami - dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniej części lub partii Zamówienia

(4) Klient informuje Sprzedającego przed wygaśnięciem okresu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy. W tym celu konsument może:

 • a) skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku do niniejszego Regulaminu albo
 • b) złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

(5) Klient wykonał prawo do odstąpienia od umowy w okresie na odstąpienie od umowy jeżeli przekazał informację o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed wygaśnięciem wskazanych okresów.

(6) Operator zwraca wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym koszty dostarczenia Zamówienia do Klienta, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy.

(7) O ile Operator nie zaproponował, że sam odbierze Zamówienie, może on wstrzymać się ze zwrotem kwot otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania Zamówienia z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

(8) Gdy Klient wyraźnie wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Operatora, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.

(9) W przypadku odstąpienia od umowy Operator zastrzega, iż Klient ponosi wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu Zamówienia (w szczególności koszty odesłania Zamówienia do siedziby Operatora).

(10) Operator dokonuje zwrotu przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Klienta w początkowej transakcji, chyba że Klient w sposób wyraźny zgodził się na inne rozwiązanie i pod warunkiem że konsument nie poniesie żadnych kosztów w związku z takim zwrotem. Operator zwraca kupującemu koszty dostawy w równowartości najtańszego spośród oferowanego przez niego sposobów dostawy.

(11) O ile Operator nie zaproponował, że sam odbierze Zamówienie, Klient odsyła Zamówienie lub przekazuje go Operatorowi lub osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru Produktów, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli Klient odeśle Zamówienie przed wygaśnięciem okresu 14 dni.

(12) Klient odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie wartości Zamówienia wynikające z obchodzenia się z Zamówieniem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Zamówienia. Klient w żadnym przypadku nie odpowiada za zmniejszenie wartości Produktów w przypadku, gdy Operator nie poinformował go o prawie do odstąpienia od umowy.

§ 7 Zakres odpowiedzialności operatora oraz reklamacje

(1) Operator zobowiązuje się dostarczyć konsumentowi towary, które są zgodne z umową, nieuszkodzone, w zamówionych ilościach. Operator odpowiada wobec Klienta za jakikolwiek brak zgodności wykonania usługi z wyżej wskazanymi elementami.

(2) Operator udziela Klientowi gwarancji jakości na wypadek wadliwego wykonania zamówienia.

(3) Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub merytoryczne, które wystąpiły w zamówieniu, jeśli zawierały je pliki dostarczone przez Klienta do druku.

(4) Klient zgłaszając reklamację, powinien zawsze posługiwać się nazwą użytkownika zarejestrowaną w Serwisie oraz numerem zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Każda reklamacja musi zawierać dokładny opis wad lub niezgodności ze specyfikacją.

(5) Zamówienia dostarczone w formie elektronicznej są drukowane w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Operator nie ma obowiązku w szczególności sprawdzania, poprawiania i modyfikacji plików. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić względem obrazu oglądanego na monitorze komputera lub względem tego samego pliku wydrukowanego w innej technologii lub na innym urządzeniu. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

(6) Reklamacje z tytułu różnic kolorystycznych są rozpatrywane pod warunkiem zamówienia przed właściwym drukiem wydruku próbnego i jego zaakceptowaniu. Wydruk próbny jest wysyłany do Klienta na jego koszt. Druk właściwy następuje po otrzymaniu przez Operatora pisemnej akceptacji wydruku próbnego za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub drogą mailową.

(7) W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązków wynikających z umowy, Operator zastrzega sobie prawo niezwłocznego rozwiązania umowy poprzez pisemne wypowiedzenie i zachowanie wszelkich zaliczek, Klient zaś jest zobowiązany zwolnić Operatora od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, straty, szkody, zobowiązania, koszty i wydatki jakiejkolwiek natury, wynikające z rozwiązania umowy oraz niezwłocznie zapłacić Operatorowi wszelkie należne kwoty. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na przysługujące Klientowi lub Operatorowi prawa lub środki ochrony prawnej.

(8) Reklamacje dotyczące niezgodności zamówienia ze specyfikacją muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej lub mailowo na adres bok@ccsdruk.pl.

(9) W celu realizacji przysługujących uprawnień zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone na wypełnionym czytelnie zgłoszeniu reklamacyjnym zawierającym:

 • imię i nazwisko,
 • nazwę usługi,
 • datę zakupu,
 • opis niezgodności oraz miejsce i datę jej wystąpienia,
 • żądania reklamacyjne,
 • datę dostarczenia przesyłki przez kuriera.

(10) Składając reklamację należy dostarczyć wykonane Zamówienie wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

(11) Powtórna realizacja zamówienia lub zwrot zapłaty następuje wyłącznie po zwróceniu Operatorowi zamówienia w całości. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku niedostarczenia całego zamówionego nakładu nie będą rozpatrywane.

(12) Operator zobowiązuje się rozpatrzyć zasadność reklamacji i poinformować Klienta o sposobie jej rozwiązania w ciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia wykonanego Zamówienia. Klientowi zostaną zwrócone poniesione koszty niezbędne do realizacji jego praw.

(13) W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient ponosi wszelkie koszty przesyłki Zamówienia oraz obsługi. W zakresie dozwolonym przepisami prawa Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty wynikające z wykonanie powyższego postanowienia.

§8 Postanowienia końcowe

(1) Polityka Prywatności stanowi część niniejszego Regulaminu.

(2) Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

(3) Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa jakiegokolwiek stanu lub kraju, w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie niniejszy Regulamin obowiązuje i pozostaje w pełnej mocy oraz jest nadal wiążący i wykonalny.

(4) Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia, przeszkody lub opóźnienia w realizacji umowy spowodowane jakąkolwiek przyczyną niepodlegającą jego kontroli, w tym za działanie jakiejkolwiek siły wyższej, osób trzecich (w tym między innymi hakerów), powstania, rozruchy, zamieszki, wojny, starcia, terroryzm, piractwo, epidemie, pożary, wybuch, huragan, powódź, suszę, warunki atmosferyczne, trzęsienie ziemi, klęski żywiołowe, wypadki, awarie techniczne, oprogramowanie osób trzecich, awarie lub problemy z publicznymi źródłami zaopatrzenia w media (w tym awarie w dostawie prądu, usług telekomunikacyjnych oraz Internetu), (tzw. "Siła Wyższa") bez względu na to, czy wspomniane okoliczności mogły zostać przewidziane.

(5) Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

(6) Klientem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Polityka Prywatności

Celem zapisów niniejszego dokumentu (dalej: „Polityka prywatności”) jest uregulowanie zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, dalej: „Ustawa”). Wszelkim pojęciom niezdefiniowanym w  Polityce prywatności nadaje się znaczenie tożsame z przyjętym w treści Regulaminu korzystania z Serwisu.

 1. Informacje o administratorze
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka pod firmą CCS Druk Cyfrowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-731) przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453205, posiadająca NIP: 783-169-71-77, REGON: 302360070, o kapitale zakładowym w wysokości: 1.900.000,00 zł (dalej: „Administrator”).
  2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu: 61 8551 706 w. 119, pod adresem e-mail: rodo@ccsdruk.pl bądź pisemnie na adres wskazany powyżej.
 1. Gromadzenie danych
  1. Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników Serwisu gromadzone są na dwa sposoby:
   1. informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika (prosimy o podanie danych osobowych Użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych w celu rejestracji, zamówienia Usługi, złożenia reklamacji lub zapytania. W trakcie rejestracji Administrator informuje Użytkownika, o tym które dane, wymienione w formularzu rejestracyjnym są niezbędne do realizacji Usług oraz wskazuje, które dane są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji;
   2. informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu, w szczególności:
    1. adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany Użytkownik łączy się z siecią. Logi te służą wyłącznie w celu analizy ewentualnych problemów technicznych przy rejestracji, logowaniu i korzystaniu z Serwisu;
    2. pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera Użytkownika podczas odwiedzania Serwisu. Pliki cookie przechowują jedynie dane wymagane przez Serwis do prawidłowego działania, w tym identyfikacji aktualnie zalogowanego Użytkownika. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Administrator zbiera zarówno ciasteczka „stałe” (przechowywane są na urządzeniu Użytkownika przez dłuższy czas) jak i „sesyjne” (są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki). Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na swoich urządzeniach końcowych przez Serwis i/lub Aplikację. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w Polityce plików Cookie.
 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
  1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych:
   1. dane identyfikujące osobę, w tym: imiona i nazwiska, PESEL (w przypadku przedsiębiorców również nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON);
   2. dane teleadresowe takie jak: adres zamieszkania, adres do korespondencji (w przypadku przedsiębiorców również adres prowadzonej działalności gospodarczej), podane przez Użytkownika numery telefonów (domowy, służbowy, komórkowy), adres e-mail;
   3. dane dotyczące Umowy/Usług takie jak: rodzaj zamawianych Usług, kwota i waluta, warunki dostawy i płatności;
   4. informacje dodatkowe powiązane z Kontem Klienta takie jak: historia zamówień, historia reklamacji lub zwrotów, historia zakupów; dane finansowe i historia faktur lub innych dokumentów księgowych Klienta.
  2. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Użytkownika. Ponadto, Administrator może je pozyskiwać ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności baz i rejestrów: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), REGON.
 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach i podstawach prawnych:
   1. w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym założenie i administrowanie Konta, świadczenia Usług oraz kontaktowania się z Klientem w związku z wykonywaniem Umowy, w tym świadczeniem Usług;
   2. w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w tym:
    1. rozliczenia Umowy, w tym Usług (w tym wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających w szczególności z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.;
    2. rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Klientów;
   3. w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym:
    1. ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora - windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych;
    2. marketingu bezpośredniego Usług Administratora, a w przypadku udzielenia przez Klienta odpowiedniej zgody – także w celu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. zapewnienia obsługi usług płatniczych;
    4. przechowywania danych dla celów statystycznych - posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności oraz analitycznych - celem lepszego doboru Usług do potrzeb Klientów, analizy finansowej Administratora, badania satysfakcji Klientów;
    5. archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
   4. na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w tym w celu wysyłki newsletter’a.
  2. Podanie przez Klientów danych identyfikacyjnych, teleadresowych i dotyczące Umowy/Usług jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy oraz świadczenia Usług. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy oraz świadczenia Usług.
  3. W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkowników na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje im prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. W trakcie realizacji Umowy i świadczenia Usług nie podejmujemy w stosunku do Klientów decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowania.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe Klientów, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz wynika to z obowiązujących przepisów prawa, tj.:
   1. realizacji umowy zawartej z Administratorem oraz świadczonych Usług, a po jej zakończeniu, w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych);
   2. niezbędny do dochodzenia przez Administratora roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (w tym w Kodeksie cywilnym, Ordynacji podatkowej);
   3. w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych - przez okres obowiązywania Umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
   4. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody;
   5. w celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
  2. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia Danych osobowych Klientów w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.
 1. Odbiorcy danych
  1. Administrator może przekazać Dane osobowe Klientów:
   1. swoim pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać zobowiązania lub działania na rzecz Klientów;
   2. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Dane osobowe Klientów i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.:
    1. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
    2. agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu naszych akcji marketingowych;
    3. podmiotom świadczącym nam usługi poligraficzne, doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
    4. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;
   3. innym administratorom będącym:
  2. agencjami reklamowymi, lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji naszych akcji marketingowych lub współpracującymi z nami przy obsłudze Klientów lub prowadzeniu sklepów lub innymi podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży Usług - w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
  3. podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
  4. podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usług płatniczych;
  5. zakładami ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;
  6. podmiotami nabywającymi wierzytelności - w razie niezapłacenia ceny/wynagrodzenia za wykonanie Usługi lub innych należności na rzecz Administratora.
   1. Obecnie, Administrator nie planuje przekazywać danych Użytkowników poza EOG.

Na stronie internetowej www.ccsruk.pl mogą znajdować się łącza do stron internetowych, czy aplikacji, które nie są kontrolowane przez Administratora. Klient powinien mieć świadomość, iż korzystając ze wspomnianych łączy powinien każdorazowo zapoznać się z warunkami świadczenia usług oraz regulaminem i polityką prywatności podmiotów odpowiedzialnych za strony internetowe lub aplikacje do których one prowadzą.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Zgodnie z RODO, Klientom przysługują następujące prawa:
   1. prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa art. 15 RODO;
   2. prawo niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, zgodnie z art. 16 RODO;
   3. prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;
   4. prawo ograniczenia przetwarzania danych na podstawie z art. 18 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO;
   5. prawo przeniesienia swoich danych, w sytuacjach przewidzianych w 20 ust. 1 RODO;
   6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w art. 21 RODO;
   7. prawo do zakwestionowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa, zgodnie z art. 22 RODO;
   8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.
  2. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, zgodnie z art. 77 RODO.
  3. Zakres każdego ze wskazanych w pkt. 7.1 powyżej praw wynika z przywołanych przepisów RODO. Z uprawnień tam wskazanych mogą Państwo skorzystać, przesyłając wniosek bądź innego rodzaju pismo na adres siedziby Administratora lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
  4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie posiadania przez danego Klienta uprawnień do złożenia wniosku, Administrator ma prawo poprosić dany podmiot o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie uwierzytelnienia danej osoby.
  5. Jeśli żądanie Klienta zostało przekazane elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
  6. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z żądaniami Klienta są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania Klienta będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:
   1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
   2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 1. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
  1. Klientom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na przesłankach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. e oraz f RODO, tj. w szczególności niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dodatkowo, w każdej chwili Klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania; jeżeli Klient skorzysta z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Stosownie do potrzeb Administrator może zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Użytkowników poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie internetowej, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać także odrębne powiadomienia na wskazany przez Klienta adres e-mail.
  2. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

"Cookies" - co to takiego?

Cookies to fragmenty informacji, zapisywane przez przeglądarkę której używasz podczas przeglądania stron internetowych, na Twoim komputerze. Wszystkie nowoczesne strony internetowe stosują pliki cookies, zwane również "ciasteczkami", gdyż dzięki nim strony internetowe pamiętają Twoje preferencje, takie jak odwiedzane strony w naszym serwisie, najczęściej wybierane produkty itp. Pliki Cookies nie identyfikują Twoich danych osobowych i nie mają jakiegokolwiek wpływu na używane przez Ciebie oprogramowanie ani Twój komputer. Dostęp do pliku Cookie naszej strony ma tylko CCSDRUK.PL.

W jakim celu stosujemy pliki Cookie

 • Uwierzytelnianie użytkownika

  CCSDRUK.PL wykorzystuje pliki Cookie do identyfikacji zalogowanego użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego preferencjom i zamawianym wcześniej produktom.

 • Bezpieczeństwo

  CCSDRUK.PL wykorzystuje pliki Cookie jako mechanizm pomocniczy w zapobieganiu nadużyciom, w tym również wyciekom danych.

 • Preferencje, funkcje i usługi

  CCSDRUK.PL wykorzystuje pliki Cookie do zapisu informacji o preferencjach językowych i komunikacyjnych użytkownika oraz informacji pomocnych podczas wypełniania formularzy w Serwisie www.ccsdruk.pl. Niezależnie od tego, poprzez mechanizmy społecznościowe, dają one dostęp użytkownikowi do funkcji, ważnych informacji oraz treści zgodnych z jego indywidualnymi zainteresowaniami.

  CCSDRUK.PL umożliwia innym podmiotom, udostępniającym mechanizmy serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, Twitter itp., wykorzystywanie plików Cookies na stronach www.ccsdruk.pl.

  • Facebook

   CCSDRUK.PL umieszcza na podstronach serwisu www.ccsdruk.pl przyciski Lubię to i Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich miejscach umieszczany jest kod przekierowujący do serwisu Facebook. Używając tych przycisków użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook.

  • Youtube

   CCSDRUK.PL zamieszcza w serwisie www.ccsdruk.pl pliki wideo udostępniane z serwisu YouTube, umieszczając w odpowiednich miejscach podstron kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie ze swoimi zasadami ochrony prywatności.

  • Twitter

   CCSDRUK.PL zamieszcza w serwisie www.ccsdruk.pl przyciski dodawania wpisów na Twitterze, które są powiązane z serwisem Twitter. Dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Twitter.

 • Reklama

  CCSDRUK.PL może wykorzystywać pliki Cookie aby prezentować użytkownikowi interesujące go reklamy, na stronach własnych tj. www.samodruk.pl i www.ccsdruk.pl, jak również poza nimi. Możemy również wykorzystywać pliki Cookie, aby sprawdzić, czy adresaci reklamy zareagowali na nią odwiedzinami w serwisie www.ccsdruk.pl.

  Wydajność, analiza oraz badania

  CCSDRUK.PL wykorzystuje pliki cookie, aby dowiedzieć się, jak działają nasze strony www, usprawnić ich działanie oraz prowadzić badania na temat produktów, funkcji oraz usług, między innymi w czasie, gdy użytkownicy przechodzą na strony CCSDRUK.PL z innych witryn, aplikacji lub urządzeń podczas pracy na komputerze lub urządzeniach mobilnych. Ponadto Operator wykorzystuje dane osobowe oraz pliki cookies w następujących celach: konfiguracji serwisu (w tym dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika, rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej), uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, analiz i badań oraz audytu oglądalności, świadczenia usług reklamowych, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

  Większość przeglądarek umożliwia użytkownikowi kontrolowanie w dużej mierze plików cookie w ustawieniach preferencji. Ograniczenie możliwości witryn do zapisywania plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania z witryny.

  Pliki cookies związane z badaniami internetu pochodzą od Google Inc.

  Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics, witryna zapisuje w komputerze użytkownika kod umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach. CCSDRUK.PL przy korzystaniu z mechanizmów GOOGLE Inc. używa mechanizmu anonimizacji nr IP użytkownika. W każdej chwili użytkownik może odmówić zbierania danych przez oprogramowanie Google Analytics poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Jak pliki Cookies dostosowują stronę internetową www.ccsdruk.pl do potrzeb użytkownika.

Pliki Cookies pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników oraz pomagają nam oceniać statystykę wejść na stronę internetową. Pozwalają one ocenić, jakie są upodobania i oceny użytkowników, a także jak możemy ulepszać funkcjonalność strony internetowej.

Pliki Cookies służące uwierzytelnianiu, pozwalają m.in. na łatwe logowanie, uzupełnianie formularzy, zapamiętywanie ustawień stron www wybranych przez użytkownika.

Jak możesz zarządzać swoimi plikami Cookies?

Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Informujemy jednak, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z naszej strony www, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić jej bezproblemowe działanie.

Zalecamy użytkownikom zapoznanie się z polityką ochrony prywatności firmy Google Inc., aby poznać jej zasady korzystania z plików cookie:

Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Aby zapoznać się z metodami zarządzania ustawieniami plików Cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Informacje końcowe

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności. Ewentualne zmiany nie spowodują jednak ograniczenia praw użytkownika bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane w systemie w sposób umożliwiający z zapoznaniem się z nimi przez każdego użytkownika.